Klinická farmacie zvyšuje kvalitu zdravotní péče a snižuje rizika spojená s podáváním léků

klinická farmacie (1).jpg

Přínosy klinické farmacie obecně*

Klinická farmacie představuje ve světě i České republice rychle se rozvíjející obor v rámci celkové zdravotní péče. Multidisciplinární práce klinických farmaceutů v rámci zdravotnických zařízení s lůžkovou akutní i následnou péčí jakož i v rámci ambulantního provozu přináší jednoznačně výsledky v podobě zkvalitnění péče o pacienty, zlepšení jejich zdraví a snížení celkových nákladů na péči. Intervence provedené na základě doporučení klinických farmaceutů, ať už jde o snížení dávky, zvýšení dávky nebo vysazení léčiva na základě rizikových faktorů umožňují u pacienta zkrátit délku péče (zvýšení dávky), případně předejít nežádoucím komplikacím (u snížení dávky či vysazení léčiva). Těmito procesy se nejenom zkvalitňuje a zefektivňuje zdravotní péče ale i snižuje množství spotřebovaných léčiv, což společně vede ke snížení vynaložených finančních nákladů za pacienta.

Nad rámec výše uvedeného je potřeba doplnit přínos v oblasti potenciální analýzy dat. V tuto chvíli zdravotnická zařízení účtují výkony za klinické farmaceuty a vykazují také zjednodušený statistický report pro ÚZIS.  Pokud bude možné data o intervencích (zvýšení, snížení dávky, vysazení léčiva), hodnocení účinnosti léčiv v rámci jednotlivých diagnóz a souvisejících dat o pacientovi shromáždit a zejména analyzovat, vznikne nesmírně hodnotný zdroj dat jak z medicínského, tak ekonomického hlediska. Data o účinnosti léčiv a změnách medikace by mohla také vhodně doplnit data zdravotních pojišťoven která již získávají z preskripce. Zatím to ale při zjednodušené softwarové podpoře klinické není možné.

Aktuální stav ve zdravotnických zařízeních

Zdravotnická zařízení typu fakultní nemocnice nemají v tuto chvíli rozvinutou podporu práce klinických farmaceutů z pohledu procesů a software. Řada zdravotnických zařízení nemá specializovaný software pro podporu práce klinických farmaceutů a některá zdravotnická zařízení používají pouze standardní funkce nemocničního informačního systému v péči klinických farmaceutů.

Při nedokonalé procesní a softwarové podpoře není možné vyšetřit všechny hospitalizované pacienty. Dále nezbývají kapacity na ambulantní pacienty, ambulance klinické farmacie se rozvíjejí velmi pomalu také díky nedostatku kapacit a neefektivním systémům podpory. Dalším důsledkem nedokonalé SW základny v zdravotnických zařízeních je, že data, která vznikají činností klinické farmacie, nejsou většinou použitelná pro další vyhodnocení, ekonomické i medicínské, není možné na nich postavit další klinický farmaceutický výzkum. 

Přínosy softwarové platformy iPharm spolupracující s nemocničním informačním systémem i systémy SUKL a UZIS

Procesní a softwarový model iPharm byl připraven v rámci výzkumu a vývoje v posledních dvou letech s ohledem na následující potřeby: procesní standardizace, komplexního pokrytí potřeb klinických farmaceutů, zrychlení a zpřesnění práce klinických farmaceutů, zajištění elektronické evidence jejich úkonů a tvorby strukturovaných dat pro ekonomicko/medicínskou analýzu. Přínosy iPharmu se již prokázaly ve Fakultní nemocnici Bulovka, kde byl iPharm již nasazen v rutinním provozu.

Pokud by byl tento systém nasazen ve vícero zásadních nemocničních zařízeních (zájem projevily kliničtí farmaceuti jak ve fakultních nemocnicích, tak v například v sítích krajských nemocnic) znamenalo by to jednoznačně přínos pro systém zdravotního pojištění. Oddělení klinické farmacie by zvládly provádět více vyšetření díky zefektivnění práce a pokryly by tak všechny hospitalizované pacienty a větší pensum ambulantních pacientů. Zvýšení kvality péče a snížení rizika komplikací by systému zdravotního pojištění přineslo úspory (zkrácení dnů hospitalizace, nerealizace umístění na JIP apod.). Nesporně by došlo ke shromáždění velice cenných dat pro ekonomicko/medicínskou analýzu medikačních situací například v podobě výstupů z farmakoterapeutických hodnocení. Taková data by mohla doplit data již v zdravotních pojišťovnách známá z preskripce.

 

*Zdroje:

  • Rychlíčková J., et al. Evaluation of Clinical Pharmacists´ Interventions in the Czech Republic. Pharmacotherapy, 2016;36(7):766-73
  • Gregorová J., et al. Standardization of Clinical Pharmacists´ Activities: Methodology, Saudi Pharmaceutical Journal, 2017; 25(6): 927-933
  • Gregorová J., Význam klinickofarmaceutické péče, Klinickofarmaceutická péče v české republice, sborník ČOSKF ČLS JEP 2019; 31-34

Blogy